Warning: "continue 2" targeting switch is equivalent to "break 2". Did you mean to use "continue 3"? in /home/widawscypl/ftp/aledruciak/vqmod/vqmod.php on line 684
Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego aleDRUCIAK


§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Sklep internetowy aleDRUCIAK prowadzony jest przez Widawscy Studio Architektury Tomasz Widawski wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 243291265, nr NIP 6292257446

2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2 DEFINICJE

1. Konsument - Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu aleDRUCIAK czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową

2. Przedsiębiorca - Widawscy Studio Architektury Tomasz Widawski, z siedzibą: ul.Broniewskiego 72b, 42-520 Dąbrowa Górnicza wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 243291265, nr NIP 6292257446

3. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4.Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem http://www.aledruciak.pl

§ 3 KONTAKT

1. Adres przedsiębiorstwa: ul.Broniewskiego , 42-520 Dąbrowa Górnicza

2. Adres poczty elektronicznej: sklep@aledruciak.pl

3. Numer telefonu: +48 32 445 05 56 / +48 604 488 026

4. Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4 INFORMACJE WSTĘPNE

1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (bez podatku VAT - są z niego zwolnione zgodnie z  Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054).

2. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na stronach Sklepu.

3. Przedsiębiorca nie jest płatnikiem VAT na mocy ustawy Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054§ 5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 14 dni.

2. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:

a. przelew

b. PayPal

3. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

4. Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie wskazanym w opisie towaru, w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.

5. Dostawa towaru odbywa się na terenie Polski, krajów Unii Europejskiej oraz pozostałych krajów.

6. Dostawa do krajów z poza UE wymaga kontaktu ze sklepem zgodnie z warunkami dostawy.

§ 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - korzystając z danych Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulaminie.

4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. Skutki odstąpienia od umowy:

a. w przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.;

b. zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem;

c. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;

d. Konsument powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;

e. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;

f. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą informacja o tym, a także o kosztach zwrotu rzeczy, będzie się znajdować w opisie rzeczy w Sklepie.

§ 7 REKLAMACJA i GWARANCJA

1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Przedsiębiorcy towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Przedsiębiorcy.

4. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.

5. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.

6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 Regulaminu.

7. W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie.


§ 8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i

DOCHODZENIA ROSZCEŃ

1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:

a. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.

b. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej


§ 9 DANE OSOBOWE

1. Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę.

2. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.

3. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca.

4. Szczegóły dotyczące podstawy prawnej oraz sposobu gromadzenia i przetwarzania danych zgodnie z regulacją RODO przedstawiono w par. 11 niniejszego regulaminu.


§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.

2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.

3. Regulamin został wykreowany przy użyciu darmowego kreatora regulaminów Legal Geek - legalgeek.pl/kreator; LegalGeek.pl - rozwiązania prawne dla nowych technologii


§ 11 INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWE

1. Definicje: Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego sklepu takimi danymi są np. imię i nazwisko, adres do wysyłki, adres e-mail, numer telefonu, adres IP.

2. Podstawa i cel przetwarzania: Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną. Umowa to, w naszym przypadku, regulamin sklepu, który należy zaakceptować celem zawarcia umowy - zakupu towaru. 

3. Termin przetwarzania" Twoje dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem w pkt.2. Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

4. Sposób przetwarzania: Twoje dane zbieramy tylko i wyłącznie celem realizacji przedmiotu umowy - sprzedaż i wysyłka towaru do konsumenta. Po realizacji i zakończeniu umowy dane te nie są w żaden sposób przetwarzane.

5. Administratorem danych jest przedsiębiorca. Pełne dane przedsiębiorcy podane są w par.2 pkt.2 oraz partnerzy uczestniczący w procesie wysyłki towaru do klienta:

a. "Allekurier" - Allekurier Sp. z o.o. ul. Balicka 12A/B4, 30-149 Kraków

b. "Apaczka" - R2G Polska Sp. z o.o. ul. F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

c. firma kurierska, która dostarczyła konsumentowi zakupiony przedmiot/towar.

6. Przekazywanie danych: Twoje dane (Imię i Nazwisko, adres do wysyłki, adres e-mail oraz numer telefonu) będą przekazane jednorazowo do firmy kurierskiej, celem wysyłki towaru do klienta poprzez system teleinformatyczny partnerów (zgodnie z pkt.5).


Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy:


WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Dane Przedsiębiorcy: Widawscy Studio Architektury Tomasz Widawski, z siedzibą:

ul.Broniewskiego , 42-520 Dąbrowa Górnicza wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 243291265, nr NIP 6292257446, e-mail: sklep@aledruciak.pl, telefon: +48 32 700 79 25


Ja/My * niniejszym informuję/informujemy * o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy *

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................


Data odbioru:

...................................


Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

...................................


Adres konsumenta(-ów):

...................................

...................................

...................................


Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):


...................................


Data: ...................................


* niepotrzebne skreślić

About